ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข


คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัท

ขอแนะนำให้ผู้ใช้อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อยอมรับเงื่อนไขว่าท่านที่เข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆจากเว็บไซต์ www.tsib.co.th เป็นการยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขนี้ และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

เว็บไซต์ของเรา

คำว่า ‘เว็บไซต์ของเรา’ และ ‘ไซต์ของเรา’ หมายถึง ข้อมูล, ข้อความ, กราฟฟิค, การบริการ และ/หรือข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในและภายใต้ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต www.tsib.co.th เว็บไซต์ของเราเป็นของและบริหารจัดการโดยบริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยอื่นๆที่ได้รับการเสนอผ่านเว็บไซต์ www.tsib.co.th ได้รับประกันภัยจากบริษัทประกันภัยดังกล่าวโดยตรงตามที่ระบุ ทั้งนี้ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

กรรมสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของ tsib.co.th และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก www.tsib.co.th ก่อน โดยปราศจากการแสดงความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก www.tsib.co.th ท่านจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ จากเวปไซต์อื่นๆ ทั้งในรูปแบบของเฟลม (flame) หรือ “มิร์เรอร์ (mirror)” สาระใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ การทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของเนื้อหาเว็บไซต์ www.tsib.co.th อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมาย www.tsib.co.th ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาของ www.tsib.co.th

การเข้าถึงเว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นสำหรับการใช้งานโดยพลเมืองในประเทศไทย หรือผู้อาศัยถาวรในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย (กรณีแต่งงานกับชาวไทยหรือมีใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทย) คำขอของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมกับเราได้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การทำธุรกรรมทั้งหมดจะแจ้งราคาและต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการในเว็บไซต์ของเรานั้นมีไว้จำหน่ายหรือให้บริการเฉพาะในประเทศไทย และมีไว้สำหรับประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านเท่านั้นที่ถือเป็นข้อเสนอซึ่งเราอาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธก็ได้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของเรา หลังจากที่ท่านส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการและข้อเสนอของท่านได้รับการตอบรับ ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันการซื้อของท่านจากเรา

ข้อมูลและคำอธิบายบนเว็บไซต์ของเราไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น และการอธิบายความคุ้มครองเหมือนกับในเวลาที่นำไปปฏิบัติจริง ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงตารางความคุ้มครอง เอกสารกรมธรรม์ และ/หรือข้อกำหนดในการซื้อที่ออกให้ท่าน โดยเอกสารดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หากท่านส่งคำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ประกอบกับเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งสองส่วนนี้ขัดแย้งกัน ให้ถือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะ (เงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ) เป็นสำคัญ

คำขอทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับและขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ รวมทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลในกรมธรรม์ของท่าน(ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของกรมธรรม์)

ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดและข้อมูล (โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน) ที่ท่านส่งให้เราในขณะใช้เว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้องและครบถ้วน สำหรับการชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการขอให้ต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ บัตรเครดิตที่ท่านใช้จะต้องเป็นของท่านและไม่อยู่ในชื่อของบุคคลอื่น หรือไม่ใช้บัตรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีต้องห้าม

การทำธุรกรรมออนไลน์

บนเว็บไซต์ของบริษัทลูกค้าสามาทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจซึ่งอาจเป็นการซื้อกรมธรรม์ การจัดการกรมธรรม์ การต่ออายุโดยการชำระเงินหรือทำธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งการทำธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ถือว่าสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้รับและดำเนินการยืนยันของคุณ

การยืนยันของคุณหมายถึงการสื่อสารใดๆ ที่ออกโดยหรือส่งมาจากคุณถึงเราผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ และการสื่อสารที่มีการตอบรับในข้อเสนอหรือการยืนยันการชำระเงินของคุณใดๆ ก็ตาม

ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่ต้องแจ้งบริษัทในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และรักษาอีเมล์ของลูกค้าให้ใช้การได้และสามารถรับอีเมล์ใหม่ได้ตลิดเวลา บริษัทอาจรับผิดชอบในกรณีส่งอีเมล์ไปแล้วแต่อีเมล์นั้นใช้การไม่ได้ นอกจากเกิดเพราะความผิดพลาดของบริษัทเอง

บริษัทอาจไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของคุณด้วยเหตุผลเช่น ความผิดพลาดจากกลไก ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ การล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ การละเลยหรือล้มเหลวของผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเราทั้งสองฝ่าย คุณควรรับทราบว่าตามขอบเขตตามกฎหมาย เราไม่อาจรับผิดชอบต่อคุณในความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะมีสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อมจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเลคทรอนิคส์ผ่านเว็บไซต์ของเราหรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเลคทรอนิคส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณให้เราอาจถูกเก็บไว้หลังการชำระเงิน เฉพาะในเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นเมื่อเราจะคืนเงินให้บัญชีบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินในขั้นต้นให้คุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไปแล้ว

เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธขั้นตอนการทำธุรกรรมไม่ว่าในเวลาใดหรือด้วยเหตุใดๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่อาจรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่ 3 หากเราปฏิเสธการทำธุรกรรมนั้น

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเว็ปไซต์

ท่านต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกอย่างแก่เรา มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ของท่าน ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของเราที่จะให้การประกันภัยกับท่านหรือไม่

ขั้นตอนการทำสัญญาประกันภัยซึ่งจะมีผลผูกพันเมื่อคู่สัญญาสนองรับกับเราผ่านเว็บไซต์ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ขอใบเสนอราคา(ผ่านระบบออนไลน์): ท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับท่าน และรถยนต์ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2 : รับใบเสนอราคา: ยืนยันความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ อันได้แก่

2.1.เลือกประเภทการประกันภัย / บริษัทประกันภัยฯ

2.2.เลือกประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ที่ต้องการ รวมทั้งวงเงินความเสียหายส่วนแรกที่ท่านต้องการ ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง วงเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามจำนวนที่ระบุไว้ในรายละเอียดความคุ้มครอง

2.3.เลือกแผนการประกันภัย ระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อ ประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของเรา ได้รับประกันภัยจากบริษัทประกันภัยโดยตรง ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการเข้าใช้งาน/เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา เราถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเรานำมาใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราไปในทางใดๆ ก็ตามที่เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราขัดข้องหรือแย่ลง ท่านต้องรับทราบและยอมรับว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อทุกๆ การติดต่อสื่อสารอิเลคทรอนิคส์ที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของท่าน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลเกี่ยวกับการสมนาคุณพิเศษ การจัดสรร การส่งเสริมการขายโดยผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่สนับสนุน แนะนำ หรือรับรองข้อเสนอใดๆ หรือบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเหล่านั้น

เราอาจมีการให้ลิงค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อท่านเลิกหรือหยุดใช้บริการของ www.tsib.co.th และได้เข้าสู่เว็บไซต์อื่นแล้ว เราถือว่า ท่านได้ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นแล้ว

การเฝ้าตรวจโทรศัพท์และอีเมล์

การโทรศัพท์และการโต้ตอบทางอีเมล์กับเราที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าสู่ระบบของท่านสู่เว็บไซต์ของเราอาจได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมและช่วยป้องกันการฉ้อโกง การนำข้อมูลการติดต่อดังกล่าวไปใช้ถือว่าท่านยินยอมให้ทำเช่นนั้นแล้ว

ขอบเขตและกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้ อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทขึ้น บริษัทและคู่กรณีทุกฝ่ายต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

ค่าชดเชยและการยกเว้น

หากท่านละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของเรา ท่านยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยให้เราสำหรับความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น รวมทั้งรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจเรียกคืนได้ อันเป็นผลมาจากการละเมิดของท่าน หากท่านละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของเรา แต่เราไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับท่านในทันที เรายังคงสามารถบังคับตามสิทธิของเราได้และยังสามารถได้รับการเยียวยาอันสืบเนื่องมาจากการละเมิดหรือผลจากการละเมิดของท่าน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เราจะพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและจะดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเหมาะสม

เราจะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และจะแจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ ภายใน 7 – 14 วัน ทำการ (ซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นของเรื่องร้องเรียน)

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน และแนบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ พร้อมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขกรมธรรม์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายัง Total Solution Insurance Broker โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 : จดหมายทางไปรษณีย์

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด เลขที่ 45/1 ถนนยานนาวา แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ช่องทางที่ 2 : ติดต่อผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ Total Solution Insurance Broker ดังนี้

เบอร์ โทรศัพท์ : 02-040-8581 แฟกซ์ : 02-087-8582 E-Mail : admin@tsib.co.th

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราสามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท คุณยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงในการใช้งานใดๆ คุณยอมรับโดยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราหลังการปรับเปลี่ยนข้อตกลงในการใช้งานซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน