การแจ้งการชำระเงิน

การแจ้งชำระเงิน


เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้

หลักฐานการชำระเงิน

เมื่อได้หลักฐานการชำระเงิน นำมาแจ้งชำระหน้าเว็ป TSIB

ใส่ข้อมูลรายละเอียด ชื่อ เบอร์ วันที่ทำรายการ ยอกที่โอน ธนาคารที่โอนเข้า พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน กดแจ้งชำระเงิน