ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

กฎระเบียบและเงื่อนไข การเป็นสมาชิก ในระบบการตลาดแบบหลายชั้น(MLM) กับ

บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

1.สมาชิก หมายถึง ผู้สมัครที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยที่ยังไม่หมดอายุ และยื่นคำร้องขอสมัครสมาชิกและได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกขายตรงในระบบการตลาดออนไลน์ของ บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด  ( บริษัทฯ หรือ TSIB )

2.สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ TSIB กำหนด และ ปฏิบัติตามระเบียบของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดโดยเคร่งครัด

3.สมาชิกไม่ถือเป็นพนักงาน/ตัวแทน หรือ ลูกจ้างประจำ หรือ ลูกจ้างชั่วคราว ของบริษัทฯ แต่สมาชิกผูกพันในฐานะผู้สนับสนุนงานขายผลิตภันฑ์ประกันภัยที่บริษัทฯได้ตกลงกับบริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯเท่านั้น

4.สมาชิก ต้องไม่กระทำการหลอกลวงลูกค้า หรือ ผู้ซื้อผลิตภันฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ โดยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือ โฆษณาข้อมูลอันไม่เป็นจริง หรือ งดเว้นการเปิดเผยข้อมูล หรือ สาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ประกันภัย นั้นๆ หรือ ห้ามชักชวนโดยการหลอกลวง กล่าวอ้างเกินจริงเพื่อชักชวนให้ผู้อื่นสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มตนเองโดยการบังคับ

5.ผู้สมัครรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ มีสิทธิอนุมัติสมาชิกภาพ หรือ ยกเลิกสมาชิกภาพของผู้สมัคร หรือสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแสดงเหตุแห่งการยกเลิกแต่ประการใด  และหากสมาชิกได้กระทำการใดอันเป็นเหตุแห่งความเสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ สมาชิกยินยอมว่า สมาชิกจะรับผิดชอบผลแห่งความเสียหายเป็นการเฉพาะตัว และ ไม่เรียกร้องฟ้องร้อง หรือ ดำเนินคดีใดๆกับ บริษัทฯ และการยกเลิกสิทธิ หรือสมาชิกภาพดังกล่าว จะไม่ทำให้บริษัทฯเสียสิทธิอันพึงได้จากสิทธิในการรับชำระเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกติดค้างบริษัทฯ

6.หากมีการยกเลิกสมาชิกภาพดังกล่าวข้างต้นในข้อ 5 จริง และปรากฏว่าสมาชิกมีหนี้สิน หรือภาระคงค้างกับบริษัท สมาชิกยินยอมให้บริษัทหักเงินค้ำประกันหรือเงินได้อื่นตามสิทธิที่สมาชิกพึงได้ เพื่อชดเชยภาระหนี้สินคงค้างดังกล่าว หากปรากฏว่าเงินค้ำประกัน หรือ เงินได้ตามสิทธิอื่นๆของสมาชิกไม่เพียงพอ สมาชิกตกลงจะชำระส่วนที่ขาดให้กับบริษัทฯจนครบถ้วน

7.ผู้สมัครรับรู้ว่า สมาชิกภาพ จะดำรงอยู่เมื่อสมาชิกได้รับบัตรนายหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หากใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุและสมาชิกไม่ได้ต่ออายุบัตรนายหน้ากับ คปภ. ให้ถือว่าสมาชิกภาพหมดสิ้นลงโดยทันที สิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ของสมาชิกในระบบการตลาดแบบหลายชั้นของบริษัท (Multi-Level Marketing) ให้ถือว่าสิ้นสุดลงเช่นกัน แต่สมาชิกที่ถูกยกเลิกสมาชิกภาพจะไม่เสียสิทธิอันพึงได้ที่สมาชิกได้สะสมมาจนถึงวันยกเลิกสมาชิกภาพ

8.สมาชิกยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองในด้านความเสียหาย ถูกกล่าวหา ถูกเรียกร้อง โดยไม่เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือไล่เบี้ยเอาจากบริษัทฯ

9.สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้อง รับเงิน หรือการกระทำใดๆ เพื่อรับชำระเบี้ยจากลูกค้า หรือ ผู้เอาประกัน ในนามส่วนตัว หากฝ่าฝืนให้สมาชิกรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว หรือ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกได้ทันที

10.สมาชิกยินยอมรับว่า สมาชิกภาพของสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถ จำหน่าย จ่ายโอนได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิก สามารถกำหนดการโอนสิทธิในผลประโยชน์ที่ได้รับให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

11.สมาชิกยินยอมให้ บริษัทฯหักภาษีจากรายได้ ค่าคอมมิชชั่นที่สมาชิกได้รับตามระเบียบของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

12.สมาชิกยินยอมรับ ข้อตกลงผ่อนผันหรือ การปฎิบัติที่อนุโลมให้ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ในกรณีผ่อนผันหรือประณีประนอมยอมความของบริษัทฯ ที่ให้กับสมาชิกไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อกำหนด และ สมาชิกตกลงจะไม่นำมาใช้เป็นข้อต่อรองกับบริษัทฯในคราวต่อไป

13.ผู้สมัคร/สมาชิกรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลใดๆ ที่เป็นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า ฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสมาชิกหรือตัวแทน ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการต่างๆ ผู้สมัคร/สมาชิกตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด และรับทราบว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมาย และผู้สมัคร/สมาชิกตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนี้ด้วยวิธีการใดๆทั้งปวงให้แก่บุคคลภายนอกทราบ

14.ผู้สมัคร/สมาชิกรับรองว่าจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นลักษณะการค้าแข่งกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมทั้ง ผู้สมัคร/สมาชิกตกลงที่จะไม่สมัครสมาชิกหรือเข้าเป็นพนักงานในธุรกิจประกันภัยและ/หรือในธุรกิจประเดียวกันหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกประการหนึ่งด้วย

15.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไขการเป็นสมาชิก เงื่อนไขผลตอบแทน และ/หรือ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและสมาชิกยินยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่โต้แย้ง

16.ผู้สมัคร/สมาชิกได้อ่านและเข้าใจในข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆของการเป็นสมาชิกเป็นอย่างดี และยินยอมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

17.ผู้สมัคร/สมาชิก ขอรับรองว่า ข้อมูลประวัติส่วนตัว หรือ รายละเอียดส่วนตัวที่ได้ให้ไว้ หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขในระบบข้อมูลของบริษัทฯเป็นจริงทุกประการและการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯเปรียบเสมือนผู้สมัคร/สมาชิกได้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

18.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไขการเป็นสมาชิก เงื่อนไขผลตอบแทน การเพิ่ม(หรือลด)ค่าคอมมิชชั่น การให้รางวัลพิเศษอื่นๆหรือโบนัส และ/หรือ หลักเกณฑ์วิธีการทำงาน หรือกระบวนการการขาย ควบคุมและตรวจสอบโดยไม่ต้องแจ้งล้วงหน้า และให้ถือว่า สมาชิกยินยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่โต้แย้ง

19.ผู้สมัคร/สมาชิก ได้อ่านและเข้าใจในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆของการเป็นสมาชิกเป็นอย่างดี และยินยอมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

20.ผู้สมัคร/สมาชิก ขอรับรองว่า ข้อมูลและประวัติส่วนตัว หรือรายละเอียดส่วนตัวที่ให้ไว้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นจริงทุกประการ และการบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯเปรียบเสมือนผู้สมัคร/สมาชิกได้ลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง