การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (MarineInsurance)

มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและตัวเรือ ตลอดการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล(Marine Cargo Insurance)

คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งทั้ง  ในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือแม้แต่ทางไปรษณีย์