การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)

เป็นประกันภัยที่ออกแบบเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ประจำเรือ ในกรณีที่ได้รับความสูญเสีย หรือเสียหายจากภัยทางทะเล เช่น ลมพายุคลื่น หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ  นอกจากนั้น ยังคุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือลำอื่น