การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)

เป็นประกันภัยที่ออกแบบเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ประจำเรือ ในกรณีที่ได้รับความสูญเสีย หรือเสียหายจากภัยทางทะเล เช่น ลมพายุคลื่น หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ  นอกจากนั้น ยังคุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือลำอื่น

 การประกันภัยตัวเรือ เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆ บนเรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นระหว่างการติดต่อค้าขายทางเรือ เช่น ภัยจากลมพายุ, เรือเกยตื้น, เรือชนกัน, เรือชนหินโสโครก เป็นต้น และยังหมายความรวมไปถึงการประกันค่าระวางด้วย ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกันคือ เจ้าของเรือ และ/หรือผู้ปฏิบัติการ ผู้เช่าเรือ

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีเรือหลายลำก็อาจเอาประกันภัยเรือหลายลำในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันได้ (Fleet Policy) โดยกรมธรรม์จะระบุชื่อเรือและจำนวนเรืออยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยเสีย เบี้ยประกันภัยถูกลง และโดยผลของการเฉลี่ยภัยทำให้สามารถประกันเรือหลายลำที่มีลักษณะต่ำกว่ามาตรฐานได้ด้วย

การประกันภัยตัวเรือ แบ่งเป็น 2 ประเภท

ตัวเรือ (Hull) ประเภทไม่มีเครื่องจักร คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเรือทำด้วยไม้ เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ  รวมถึงอุปกรณ์และสัมภาระต่างๆ เช่น รอกยกของ พัสดุ ปั้นจั่น เรือบนเรือใหญ่ พวงมาลัย เป็นต้น

เครื่องจักร (Machinery) คือ ส่วนที่ให้พลังงานในการเดินเรือและให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น เช่น  หม้อน้ำ เครื่องจักรใหญ่ เครื่องทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องจักรอื่นๆ เป็นต้น

การทำสัญญาคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือ โดยทั่วไปจะให้ความคุ้มครอง 12 เดือน ในกรณีอยู่ในช่วงที่กำลัง จะหมดความคุ้มครอง แล้วเรือยังอยู่ในทะเล หรือยังอยู่ในท่าหลบภัย หรืออยู่ในระหว่างการแวะที่ท่าเรือ ก็จะได้รับ ความคุ้มครอง โดยต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน แต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบก่อน ถึงวันที่จะหมดอายุกรมธรรม์

ความคุ้มครองการประกันภัยตัวเรือ

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ

  1. การประกันภัยตัวเรือ รวมทั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ประจำเรือ จะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความ เสียหายจากคลื่น และลมทะเล ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เป็นต้น
  2. การรับผิดชอบบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้เรือลำที่เอาประกันภัย เช่น เรือผู้เอาประกันไปชนเรือลำอื่น ทำให้มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองตามวงเงินที่กำหนดไว้
  3. การประกันภัยค่าระวาง เป็นการประกันเพื่อชดเชยค่าระวางเรือที่อาจจะไม่ได้รับในกรณีที่เรือเสียหายระหว่างทาง และไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสมาคมมาตรฐานเรือ หรือธงชาติเรือ หรือเจ้าของเรือ หรือผู้บริหาร ความคุ้มครองของ กรมธรรม์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสมาคมมาตรฐานเรือ หรือธงชาติเรือ หรือเจ้าของเรือ หรือผู้บริหาร ความคุ้มครองของกรมธรรม์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ใช้ทำประกันภัยตัวเรือ
– ทะเบียนเรือ
– ใบซื้อขายเรือ
– ใบประเมินราคาเรือของธนาคาร (ถ้ามี)
– รูปภาพเรือ
– ใบคำขอเอาประกันภัยตัวเรือ

Cr.  คปภ. http://www.oic.or.th/th/education/insurance/marine-and-transportation/hull