การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก(Transportation Of Hazard Material Liability Insurance)

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัยและส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบรรเทาความเสียหายและการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม