การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance)

คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควร ทำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ