การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)

คุ้มครองความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกเงิน หรือตราสารทางการเงินของนายจ้าง