การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  (Directors’  and  Officers’  Liability Insurance)

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่