ประวัติการจัดตั้งบริษัท

บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเริ่มต้นจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยโดยกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้หลากหลายในธุรกิจ อาทิเช่น การเงิน/บัญชี กฎหมาย การตลาด ประกันภัย เพื่อมุ่งหวังจะให้บริการด้านประกันภัยที่ดีที่สุดตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนไว้

บริษัทฯได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00002/2561 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และได้รับความสนับสนุนด้วยดีด้านธุรกิจจากพันธมิตรในอุตสาหกรรมประกันภัย อาทิเช่น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรอื่นอีกมากมายกว่า 30 บริษัทประกันภัย

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ติดตั้งระบบ ERP เพื่อควบคุมระบบการขายประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ระบบเปรียบเทียบราคาแพคเกจจากบริษัทประกันภัยหลายๆแห่ง ระบบชำระเงินผ่าน Payment Gateway และระบบจัดการสมาชิกหรือตัวแทนขาย Mplus ซึ่งเป็นระบบการตลาดแบบหลายชั้น (Multi-Level Marketing) ระบบการเชื่อมต่อ Web Service กับบริษัทประกันภัยหลายๆแห่ง และ ระบบออกกรมธรรม์แบบ E-Policy ที่มีการลงรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก คปภ. เรื่องรับรองการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ เรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

 

มู่งมั่นสู่อนาคต

บริษัทฯ เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท ด้วยการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางที่สุดโดยการสร้างสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและสมาชิก ผ่านระบบควบคุมออนไลน์ที่ลูกค้าและสมาชิกสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการร่วมกับบริษัทด้วยตัวเอง ซึ่งแนวความคิดนี้จะทำให้พื้นฐานของบริษัทฯเติบโตอย่างต่อเนื่องยืนยาว

TSIB Corporate License ended Jan2026
OIC Online Licence