การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance)

เป็นกรมธรรม์ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความสูญหาย  ความเสียหาย   หรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่ง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งในระหว่างระยะเวลาประกันภัย