การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)

ผู้เอากรรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย