หน้า wording กรมธรรม์มาตรฐาน

เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ ตามมาตรฐาน 


 

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)

ประกันรถยนต์ประเภท 1 (คุ้มภัย)

ริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ประกันรถยนต์ ปรพเภท 1 (เทเวศ)

ระกันรถยนต์ ปรพเภท 2 (เทเวศ)

ประกันรถยนต์ ปรพเภท 2+ (เทเวศ)

ประกันรถยนต์ ปรพเภท 3 (เทเวศ)

ประกันรถยนต์ ปรพเภท 3+ (เทเวศ)