ประกัน พรบ. หรือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)

หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิต  ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดย พรบ.ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินคุ้มครอง เบื้องต้น(ยังไม่สรุปว่า ผู้ประสบเหตุเป็นฝ่ายถูกหรือผิด )

– ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท

– ค่าปลงศพ / ทุพพลภาพ 35,000 บาท

ภายหลังจากสรุปแล้วเป็นฝ่ายถูก จะได้ความคุ้มครองเพิ่มรวมความคุ้มครองเบื้องต้นแล้ว

– ค่ารักษาพยาบาล 80,000 บาท

– เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท

– สูญเสียอวัยวะ

นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท

– ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

หมายเหตุ ถ้าเป็นฝ่ายผิด จะได้เฉพาะชดเชยเบื้องต้นเท่านั้น