ประเภท 3 หรือ3+เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  • คุ้มครอง รถชนรถ (3+ ซ่อมเขา ซ่อมเรา / 3 ซ่อมเขา ไม่ซ่อมเรา)
  • คุ้มครองภัยธรรมชาติ
  • คุ้มครองคู่กรณี