ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประเภท 2หรือ 2+ :  เป็นประกันรถยนต์ภาคสมัครใจใกล้เคียงกับประกันชั้นที่ 1 แต่มีวงเงินคุ้มครองที่ลดลงน้อยกว่าประกันชั้นที่  1

  • ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายหรือไฟไหม้ของรถยนต์ที่เอาประกันภัย และคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองรถชนรถ ต้องมีคู่กรณี (ซ่อมเขา ซ่อมเรา)
  • สูญหาย โจรกรรม
  • ไฟไหม้
  • ภัยธรรมชาติ
  • คุ้มครองคนในรถ
  • คุ้มครองคู่กรณี