ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

4 ขั้นตอนคุ้มครองทันที

เลือกประกันที่สนใจ

กรอกรายละเอียดเพื่อทำประกัน

ชำระเงิน

รอรับกรมธรรม์

การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance)

ประเภท 1:   เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครอง

  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจำรถยนต์ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองรถสูญหาย ถูกโจรกรรม
  • คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ(ตามระบุในกรมธรรม์ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว)
  • คุ้มครองไฟไหม้
  • คุ้มครองคนในรถ
  • คุ้มครองคู่กรณี