การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)

เป็นประกันภัยที่เน้นคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการถูกลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น รวมทั้งความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย