การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ส่วนบุคคล และนักเรียน

กรมธรรม์ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองการเสียชีวิต   การสูญเสียอวัยวะ   และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุตามข้อกำหนดในเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย