การประกันภัยอื่นๆ1

1.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)

เป็นการคุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเช่น อาคารที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร บ้าน อพาร์ตเมนต์  โรงงาน โกดังสินค้า อันเนื่องจากไฟไหม้  ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊ส หรือรวมถึง ความเสียหายเนื่องจากภัยที่เพิ่มเติมเข้าไปอีก อาทิเช่น ภัยระเบิด      ภัยลมพายุ   ภัยยวดยานพาหนะ   การนัดหยุดงาน ภัยจากควัน   ภัยเนื่องจากน้ำ     ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า  ภัยจากการจลาจล  และภัยอื่นๆ

1.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)

เป็นการคุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเช่น อาคารที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร บ้าน อพาร์ตเมนต์  โรงงาน โกดังสินค้า อันเนื่องจากไฟไหม้  ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊ส หรือรวมถึง ความเสียหายเนื่องจากภัยที่เพิ่มเติมเข้าไปอีก อาทิเช่น ภัยระเบิด      ภัยลมพายุ   ภัยยวดยานพาหนะ   การนัดหยุดงาน ภัยจากควัน   ภัยเนื่องจากน้ำ     ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า  ภัยจากการจลาจล  และภัยอื่นๆ

1.3 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire)

เป็นประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า   (รายได้ของผู้เอาประกันภัย)   เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง      อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่      ผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊ส      ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย