การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญา อันเนื่องมาจากกระทำผิดโดยประมาท แบ่งเป็นก่อนกระทำความผิดและหลังกระทำความผิด