การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance)

คุ้มครองความเสียหายของผู้ขายสินค้าในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า/ผู้ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับชำระค่าสินค้า อันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง