การประกันภัยสิทธิการเช่า(Leasehold Insurance)

เป็นประกันภัยเพื่อชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยอื่นที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งเกิดแก่สถานที่เช่า และทำให้โครงสร้างส่วนที่ใช้รับน้ำหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาดไม่สามารถใช้สถานที่เช่าประกอบกิจการใดๆได้อีกต่อไปโดยผลทางกฎหมายหรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่า เสียสิทธิการเช่า ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการสูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัย สำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่