การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)

กรมธรรม์ออกแบบมาเพื่อเน้นการคุ้มครองความสูญเสียของเงินสด เช็ค พันธบัตร ธนาณัติ หรือทรัพย์สินอื่นๆ จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยหรืออยู่ในระหว่างการขนส่งรวมถึงความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยของผู้เอาประกันภัย