การประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance)

คุ้มครองค่าใช้ต่างๆ จ่ายที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงัก ยกเลิก เลื่อนการจัดงาน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย รวมถึงการชดเชยการลดลงของผลกำไรจากสาเหตุดังกล่าว