การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire)

เป็นประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลงอันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่าหรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย