การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการประกันภัยเครื่องอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance)

คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งค่าขนย้ายซากปรักหักพัง ค่าสถาปนิก วิศวกรที่ปรึกษา อันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากข้อยกเว้น ซึ่งเกิดในระหว่างการก่อสร้างหรืออาจรวมถึงระยะเวลาบำรุงรักษา และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อบันทึกข้อมูล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน ขยายรวมถึงค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่นำมาทดแทนเครื่องที่ได้รับความเสียหาย