การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance)

คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัย ก่อการร้าย การถูกปาระเบิด หรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก