การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for Property Insurance)

คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเมื่อได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยตรงจากสาเหตุการนัดหยุดงาน (Strike) การจลาจล (Riot) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การกระทำ
อันมีเจตนาร้าย (Malicious Act) เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง (Civil Commotion) และการก่อการร้าย (Terrorism) รวมถึงการโจรกรรมอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ที่เกิดขึ้นระหว่าง หรือต่อเนื่องภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ