การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับสถาปนิกและวิศวกร(Professional Liability Insurance For Architects and Engineers)

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอันเกิดจากความผิดพลาด ละเลย ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทเลินเล่อในการประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคลภายนอก ทรัพย์สิน และงานก่อสร้างต่างๆ