การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นลูกจ้าง หรือบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกันภัย